Friday, 21 January 2022  
  

Công khai thông tin khách hàng đã ký hợp đồng chuyển nhượng nhà ở an sinh xã hội Becamex (cập nhật đến ngày 01/3/2018)

 
 
Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về Phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Sở Xây dựng đăng tải thông tin khách hàng đã ký hợp đồng chuyển nhượng nhà ở an sinh xã hội Becamex (cập nhật đến ngày 01/3/2018).

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về Phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

Trên cơ sở báo cáo của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (viết tắt là Tổng công ty Becamex IDC) về thông tin khách hàng đã ý hợp đồng chuyển nhượng nhà ở an sinh xã hội Becamex (cập nhật đến ngày 01/3/2018). Sở Xây dựng đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở theo quy định. Cụ thể như sau:

- Khu nhà ở an sinh xã hội Becamex khu Hòa Lợi: Tải về Danh sách ký hợp đồng khu Hòa Lợi.pdf

- Khu nhà ở an sinh xã hội Becamex - khu 3, khu 4 Khu định cư Việt Sing: Tải về Danh sách ký hợp đồng khu 3, khu 4 Việt Sing.pdf

- Khu nhà ở an sinh xã hội Becamex - khu định cư Việt Sing giai đoạn 2 (K1, K2, K3): Tải về Danh sách ký hợp đồng K1, K2, K3 Việt Sing.pdf

- Khu nhà ở an sinh xã hội Becamex - khu 1B Mỹ Phước 1:  Tải về Danh sách ký hợp đồng khu 1B Mỹ Phước.pdf

- Khu nhà ở an sinh xã hội Becamex - khu 1, khu 2 Định Hòa: Tải về Danh sách ký hợp đồng Định Hòa.pdf