Download

Mẫu số 01: Đơn đăng ký mua nhà


Mẫu số 02: Giấy xác nhận về đối tượng, thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập

Mẫu số 03: Giấy tự khai về điều kiện thu nhập